<

Nyelv:

Adatvédelmi nyilatkozat

A Rimóczi és Társa Kft. a weboldal kapcsán kezelt személyes adataira vonatkozóan az alábbiakról kívánja Önt tájékoztatni.

A Rimóczi és Társa Kft. (székhelye: 1181 Budapest, Vasvári Pál u. 6., adószám: 12194779-2-43; cégjegyzékszám: 01-09-563887) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli az Ön személyes adatait.

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő a Rimóczi és Társa Kft.

A Rimóczi és Társa Kft. nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt, tekintettel arra, hogy nem folytat olyan adatkezelési tevékenységet, amely miatt ez szükségessé vált volna.

 1. A marketing célú hírlevél feliratkozás kapcsán kezelt személyes adatok

  1. Az adatkezelés jogalapjai, céljai

A feliratkozás jogalapja az Ön önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata.  A regisztráció során megadott adatokat kizárólag hírlevél küldési céllal kezeljük.

  1. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A kezelt személyes adatok a név, email cím, telefonszám.

Az adatokat a feliratkozástól kezdve egészen a leiratkozásáig kezeljük. A leiratkozás után további hírlevél nem kerül kiküldésre.

Ön a hozzájárulását a lenti elérhetőségeinken, illetve a hírlevélen keresztül bármikor visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

A feliratkozás, illetve kiküldött hírlevelek kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat.

  1. A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz a Rimóczi és Társa Kft. alkalmazottai kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá. A szerver szolgáltatást részben harmadik fél biztosítja.

 1. A szakmai célú hírlevél feliratkozás kapcsán kezelt személyes adatok

  1. Az adatkezelés jogalapjai, céljai

A feliratkozás jogalapja a Rimóczi és Társa Kft. jogos érdeke, amely alapján kizárólag szakmai célú hírlevelek kerülnek kiküldésre. A Társaság érdeke, hogy partnereit tájékoztassa az iparágat érintő legfontosabb fejleményekről, hírekről.

  1. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A kezelt személyes adatok a regisztráció során megadott név, email cím, telefonszám.

Az adatokat a feliratkozástól kezdve egészen a leiratkozásáig kezeljük. A leiratkozás után további hírlevél nem kerül kiküldésre.

Ön a hozzájárulását a lenti elérhetőségeinken, illetve a hírlevélen keresztül bármikor visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

A feliratkozás, illetve kiküldött hírlevelek kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat.

  1. A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz a Rimóczi és Társa Kft. alkalmazottai kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá. A szerver szolgáltatást részben harmadik fél biztosítja.

 1. A weboldalon megadott elérhetőségeink kapcsán kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztató

  1. Az adatkezelés jogalapjai, céljai

A kezelt személyes adatok jogalapja az Ön önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata.  Az adatokat az Ön beazonosítása, illetve az Önnek történő visszajelzés érdekében kezeljük.

  1. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A kapcsolatfelvétel során a nevet, email címet kezeljük. Az adatok kezelése az adott megkeresés lezárásáig tart. 

A hozzájárulását a lenti elérhetőségeink bármelyikén bármikor visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

  1. A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz a szolgáltató alkalmazottai kizárólag az üzenetben jelzettek / kértek teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá. A szerver szolgáltatást részben harmadik fél biztosítja.

 1. A 16. évnél fiatalabb személyek személyes adatainak kezelése

A 16. életévét be nem töltött személy személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

 1. Az Ön jogai

  1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Rimóczi és Társa Kft.-től az általunk kezelt, jelen tájékoztatóban is nevesített Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. (mindegyik adatkezelés esetében)

  2. Ön bármikor jogosult kérni a Rimóczi és Társa Kft.-től, hogy helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait. (mindegyik adatkezelés esetében)

  3. Ön bármikor jogosult kérni társaságunktól, hogy a rendelkezésünkre álló elektronikus formában kezelt személyes adatait Önnek, illetve más adatkezelő részére általánosan használt formátumban átadjuk. (mindegyik adatkezelés esetében)

  4. Ön bármikor jogosult kérni a Rimóczi és Társa Kft.-től, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Rimóczi és Társa Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,

 • az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,

 • a Rimóczi és Társa Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy

A Rimóczi és Társa Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően. (mindegyik adatkezelés esetében)

  1. Ön bármikor jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból. (kizárólag a szakmai hírlevél esetében)

  2. Ön bármikor jogosult kérni a Rimóczi és Társa Kft.-től, hogy töröljük az Ön személyes adatait. A Rimóczi és Társa Kft. törli az Ön személyes adatait, ha

 • a Rimóczi és Társa Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,

 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

 • a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy

 • a Rimóczi és Társa Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni. (mindegyik adatkezelés esetében)

A Rimóczi és Társa Kft. az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

 1. Panaszkezelés

  1. Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait a Rimóczi és Társa Kft. nem a tájékoztatóban jelzetteknek megfelelően kezelte, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy a következő elérhetőségeink valamelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot:

 • személyesen a székhelyünkön: 1181 Budapest, Vasvári Pál u. 6.,

 • e-mail cím: adatkezeles@rimoczifilters.com (a levél tárgyában kérném, hogy az „Adatkezelés” szót legyenek szívesek megjelölni)

 • telefonszám: +36 1 297 03 08.

  1. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen nyújthatja be a panaszát:

Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

  1. Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.